Location

145, Dhutugemunu St, Kuhuwala, Sri Lanka.

No 145, Dhutugemunu St, Kuhuwala, Sri Lanka.
Email : contact@magni.com
Phone : +94777009867
Phone :+94777305722